گزارش ویدیویی از اماکن تاریخی

نقش رستمارگ
کریمخانی
نقش رجبشاهچراغ
تخت جمشیدهفت تنان
بیشاپورمجموعه حافظ
کاخ اردشیرمجموعه سعدی
قلعه دخترمسجد نصیرالملک
پاسارگادموزه پارس
تنگ چوگانپیست پولاد کف
کمند آبفارس