شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061363100 صدور پروانه بهره برداري از تاسیسات گردشگري
17061363101 تمدید پروانه بهره برداري از تاسیسات گردشگري
17061363102 اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداري تاسیسات گردشگري
17061363103 صدور و تمدید مجوز شرکت هاي حمل و نقل گردشگري