شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061364106 صدور یا تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری(بند ب)
17061364111 اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري(بند ب)
17061364112 صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگري به سایر دستگاه ها
17061364113 نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگري