شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061365105 تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري
17061365106 صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
17061365107 ابطال کارت راهنمایان گشت
17061365108 تغییر کارت راهنمایان گشت
17061365109 صدور گواهینامه حرفه اي گردشگري سلامت