شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022187000 ترویج و فرهنگ سازي میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگري(تبلیغ و ترویج)