شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17062191000 رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري