شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13072198100 انعقاد یادداشت تفاهم همکاري هاي مشترك گردشگري
13072198101 انعقاد برنامه اجرایی همکاري هاي مشترك گردشگري
13072198102 توسعه و تمایل با سازمان هاي تخصصی منطقه