شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
18082189100 صدور و تمدید مجوز اجراي دوره هاي آموزشی تخصصی گردشگري
18082189101 ارائه مدرك جامع دوره هاي تخصصی گردشگري
18082189102 اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه هاي تخصصی گردشگري