شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17062200100 صدور مجوز فعالیت تشکل هاي حرفه اي گردشگري
17062200101 نظارت بر فعالیت تشکل هاي حرفه اي گردشگري