شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13072188000 ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگري