شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061373104 برپایی نمایشگاه هاي داخلی و بین المللی گردشگري
17061373105 برگزاري جشنواره ها، نشست ها و همایش هاي گردشگري