شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17062199100 درجه بندي و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگري
17062199101 صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگري
17062199102 صدور مجوز فعالیت شرکت هاي طرح تطبیق تأسیسات گردشگري
17062199103 نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگري
17062199104 نظارت بر تأسیسات گردشگري