شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021379100 رتبه بندي مجامع و تشکل هاي مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
18051379102 آموزش و توانمندسازي تشکل هاي مردم نهاد در زمینه گردشگري، میراث فرهنگی وصنایع دستی