شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061378101 صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
17061378102 صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری