شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13071377109 اعطاي اعتبارات زیرساختی به تأسیسات گردشگري
13071377103 اعطاي تسهیلات و یارانه به پروژه هاي گردشگري