شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061380100 صدور موافقتنامه تأسیس مناطق نمونه گردشگري
17061380103 حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت هاي تأسیسات گردشگري