شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17061373106 صدور مجوز برگزاري نمایشگاه هاي داخلی صنایع دستی
17061373107 صدور مجوز برگزاري و مشارکت در نمایشگاه هاي خارجی صنایع دستی