شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
18082189103 صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
17022178104 صدور کارت مربی گري صنایع دستی
17022178105 صدور گواهی نامه آموزش تخصصی براي شاغلین صنایع دستی