شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022196100 استانداردسازي رشته هاي صنایع دستی
17022196101 استانداردسازي فضای کارگاهی صنایع دستی