شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022195100 راه اندازي خانه هاي سنتی صنایع دستی
17022195101 راه اندازي خانه هاي خلاق صنایع دستی