شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13042186000 طراحی و نمونه سازي صنایع دستی