شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13041377104 اعطاي تسهیلات به کارگاه هاي تولید صنایع دستی