شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13072192100 حمایت از بسته بندي محصولات صنایع دستی
13072192101 صدور مجوز برگزاري بازارچه هاي موقت عرضه و فروش صنایع دستی
13072192102 صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه هاي دائمی صنایع دستی
13072192103 صدور مجوز برگزاري حراجی صنایع دستی
13072192104 صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاه هاي صنایع دستی