شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13041376100 صدور و تمدید پروانه تولید انفرادي هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
13041376102 نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی
13041376103 حمایت بیمه‌ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی