شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17062185000 اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري