شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13042183100 صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی
13042183101 تأیید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی
13042183102 ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه