شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
13041374100 صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی
13041374102 درجه بندي و ارائه گواهی کیفیت کارگاه هاي تولیدات صنایع دستی
13041374103 حمایت بیمه اي از کارگاه هاي صنایع دستی
13041374104 ظارت بر کارگاه هاي تولید صنایع دستی
13041374105 حمایت مالی و مشاوره اي تجهیز کارگاه هاي صنایع دستی
13041374106 صدور و تمدید جواز تأسیس کارگاه صنایع دستی