شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022194100 شناسایی و ساماندهی پایگاه هاي میراث فرهنگی در سطح جهانی
17022194101 حفاظت و مرمت پایگاه هاي میراث فرهنگی ملی و جهانی
17022194102 شناسایی و ساماندهی پایگاه هاي میراث فرهنگی در سطح ملی