شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17062197100 صدور مجوز مرمت و احیاء بناهاي تاریخی
17062197101 صدور مجوز تغییر کاربري و واگذاري ابنیه تاریخی هم شأن اثر
17062197102 صدور مجوز مطالعات باستان شناسی
17062197103 صدور مجوز بهره برداري ابنیه واگذاري شده
17062197104 صدور مجوز فعالیت مؤسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
17062197105 صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و مؤسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی
17062197106 صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات مشاوره در حوزه مرمت و احیای آثار