شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022190100 پاسخ به استعلامات درخصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی
17022190101 پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه هاي ملی و جهانی
17022190102 پاسخ به استعلامات قانونی درخصوص ضوابط حفاظتی و احیایی - عرصه ها و حرائم آثارتاریخی، فرهنگی و بافت هاي تاریخی، محوطه باستانی