شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021377105 اعطاي تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه هاي تایخی به بخش خصوصی
17021377106 اعطاي تسهیلات و یارانه براي حفاظت و مرمت پایگاه هاي ملی و جهانی
17021377107 اعظای کمک هاي فنی و اعتباري به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی
17021377108 اعطاي تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی