شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
18082189106 برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی موزه و موزه داری