شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17021372100 نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه هاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
170213702 استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور
17021372116 خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم
17021372121 تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی
17021372122 مستندنگاري و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی