شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022177100 حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاریخی
17022177101 راهبري حفاظت، مرمت و احیاء بناهاي مهم تاریخی
17022177102 مراقبت(حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگی و تاریخی