شناسه خدمتعنوان خدمتبستر ارائه خدمت
17022180000 صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاري حراج ها