نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های حرفه‌ای گردشگری

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

زیرخدمت

1. صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
2. نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه