نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های اجرایی

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیرخدمت

1. صدور پروانه مجموعه داری
2. مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها
3. تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران
4. حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه