ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

شناسه خدمت:17021366100

زیر خدمت

1. ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی
2. تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی

نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید: