ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی

شناسه خدمت:17065370000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1. صدور مجوز تاسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی
2. صدور مجوز تاسيس موزه خصوصي

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه