شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

شناسه خدمت:13030380000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1. شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی
2. حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی
3. شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه