بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

شناسه خدمت:17031372000

مشخصات خدمت

زیرخدمت

بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه