صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نظارت بر برگزاری حراج ها

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه