استاندارد سازی رشته های و فضاهای کارگاهی صنایع دستی

شناسه خدمت:13030880000

مشخصات خدمت

زیرخدمت

1.استاندارد سازی رشته های صنایع دستی

2.استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:

بدون نتیجه