ارائه مجوزهای خدمات مسافرتی و گردشگری

شناسه خدمت:17061364000

نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟

مشخصات خدمت

راهنمای دریافت خدمت

به منظور راهنمایی  متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است .

  • بروزرسانی:20220411.