صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تكمیل تأسیسات گردشگری

شناسه خدمت:17061378000

مشخصات خدمت

راهنمای خدمت

راهنمای دریافت خدمت

راهنمای صدور موافقت اصولی:
-1 به اطلاع کلیه متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری می رساند که با مراجعه به سامانه، می بایست نسبت به ثبت
نام و دریافت رمز کاربری و کلمه عبور در سیستم اقدام نمایند.
-2 با تکمیل اطلاعات و ثبت مدارک مورد نیاز، می توانند نسبت به انجام فرآیند صدور موافقت اصولی اقدام نمایند.
تذکر: در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را داشته باشید. در صورتی که اطلاعات ثبت نام را ناقص وارد نمایید ممکن است
به خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید.
-3 بعد از انجام هر مرحله، پیامکی برای متقاضی ارسال خواهد شد تا از روند انجام مراحل کار مطلع و در صورت نقص مدارک
نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام نماید.
-4 آن دسته از متقاضیانی که قبل از راه اندازی سامانه، درخواست و مدارک خود را به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری استان ها ارائه و یا مجوزی دریافت نمودند در فرم های خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک اقدام و
سایر مراحل مربوطه از طریق سامانه قابل پیگیری خواهد بود.
مدارک مورد نیاز:
الف( پیش طرح اولیه: شرح خدمات کلیات طرح به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: شناخت
1 1 شناخت منطقه )بررسی موقعیت سایت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و یا عکس هوایی( - -
2 1 شناخت و بررسی سایت شامل: - -
1 2 1 کروکی جانمایی سایت با ذکر ابعاد و اندازه. - - -
2 2 1 بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سایت بر روی نقشه . - - -
3 2 1 بررسیی تیسیسیات زیربنیایی در سیایت و م یدوده آن بیر روی نقشه ) آ ، بیر ، گیاز ، فاضیلا ، راه و ...( - - -
3 1 بررسی کاربریهای اطراف سایت )اراضی و کاربریهای همجوار زمین( * - -
* متقاضیی اطلاعیات مورد نیاز را می توانید از شهرداری م یل و در صورت خیارز م یدوده بودن زمین از ادارات
راه و شهرسازی اخذ نماید .
فصل دوم: مبانی اولیه طراحی
1 2 تدوین اهداف و ایده های اولیه طراحی جهت احداث پروژه. - -
2 2 جدول برنامه فیزیکیی شیامل : عنوان فایاهای اصلی و متراژ تقریبی و تعیین درصد هر فعالیت و کاربری - -
و هر یک از این فااها ، تعداد طبقات و حداکثرارتفاع
3 2 ارایه جدول پیش بینی فرآیندمالی طرح و برنامه سرمایه گذاری به صورت برآورد تقریبی هزینه های - -
اجرایی طرح و پروژه به صورت تفکیک شده هر بخش از پروژه توصیه میشود.
ب( مستندات مالی: گردش حساب مالی، مدارک و مستندات اموال منقول و غیر منقول
ج( اسناد مالکیت: شامل مالکیت خصوصی، قرارداد اجاره بیا دستگاه های اجرایی )مانند شهرداری، امور اراضی،
راه و شهرسازی و...( اجاره نامه بلند مدت )حداقل 5 ساله( به انایمام رضایت مایری مالک مبنی بر اجرای
طرح گردشگری در ملک مذکور و...
تذکر 1: در صورت دولتی بودن زمین، نیازی به بارگذاری اسناد مالکیت اراضی نمی باشد.
د( انتخا نوع طرح مطابق با مصادیق مندرز در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نر گذاری
44 که در سامانه بارگذاری شییده مییی باشیید)خارز از موارد مذکور امکان /6/ تاسیسات گردشگری مصییو 11
انتخا پروژه دیگری میسر نمی باشد(.
ه( نقشه utm و کروکی م ل اجرای طرح
5 پییس از بارگذاری مدارک مذکور توسی متقاضی و تایید کارشناس استان مبنی بر تکمیل مدارک، طی -
پیامکی تاریب بازدید از محل اجرای طرح به سرمایه گذار ارسال می شود. در صورت داشتن نواقص نیز به
متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
6 پس از تایید طرح توسیی کارشناس بازدید کننده، متقاضی نسبت به دریافت مدارک تکمیلی از سامانه -
)اعتبارسنجی، تعهدنامه و گواهی عدم بدهی بانکی( اقدام و پس از تکمیل، بارگذاری می نماید.
7 طرح متقاضی در کمیته فنی سرمایه گذاری بررسی و نتیجه آن طی پیامکی به متقاضی اعلام خواهد شد. -
در صورت موافقت با طرح مذکور، موافقت اصولی برای سرمایه گذار صادر خواهد شد.
تذکر 2: شایان ذکر است در صورتی که حجم سرمایه گذاری با 151 میلیارد ریال باشید، قبل از صدور
موافقت اصولی، تایید ستاد مرکزی )دفتر تسهیلات و تامین منابع( الزامی می باشد.
8 پس از اخذ موافقت اصولی، متقاضی می بایسیت نسبت به اخذ استعلام از دستگاه های اجرایی مرتب اقدام -
نماید و استعلام های دریافتی از ارگان ها توس کارشناس استان، در سامانه بارگذاری خواهد شد.
4 نقشه های معماری پروژه توس متقاضی در سامانه بارگذاری و به تایید کارشناسان فنی خواهد رسید. -
11 جهت اخذ پروانه ساخت، معرفی نامه توس اداره کل استان برای متقاضی صادر می شود. -
11 متقاضی نسبت به بارگذاری پروانه ساخت و برنامه زمانبندی اتمام پروژه کیه )الگوی برنامه زمانبندی در -
سامانه موجود است( اقدام می نماید.
11 پس از اخذ پروانه ساخت از مراجع ذیربط ، مجوز ایجاد برای متقاضی صادر می شود. -

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟