ارائه خدمات حوزه صنایع دستی

شناسه خدمت:13041374000

نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟

مشخصات خدمت

راهنمای دریافت خدمت

  مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت

      ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود

      ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری

      اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز

      قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی

         مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه

      بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان

      درصورت تائید مدارک  و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی

      درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود

      درصورت تائید مدارک متقاضی ، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی

      ثبت و اعلام نتایج بازید

      درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان

      الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده

      اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی