۱۳هزار گردشگر خارجی و داخلی نمایشگاه فارس در یک نگاه را دیدند

سازمان میراث فرهنگی