فهرست مراکز اقامتی گردشگری در دست احداث استان فارس


ردیفنام سرمایه گذارنام شهرستاننوع پروژه
۱حسام بهزاد نیا و شرکاشیرازهتل
۲شرکت آریاناشیرازهتل
۳شرکت رهروانشیرازهتل رز
۴محمد عزیز حافظیشیرازهتل سنتی
۵ محمد معزیشیرازهتل
۶محمد یوسف رحمانی نژادشیرازهتل آپارتمان
۷حمید سجادیانشیرازهتل بزرگ آسمان
۸شرکت خدماتی سیراف کنگانشیرازهتل سنتی
۹بهناز شریفی حسینیشیرازهتل سنتی
۱۰حسین صرامیشیرازهتل شهر راز
۱۱شرکت هتل شیرازشیرازهتل
۱۲اسدالله لاری پور و شرکاشیرازهتل ارغوان
۱۳مجید نیک منش و شرکاشیرازهتل آپارتمان
۱۴قدرت الله منتصریشیرازهتل سنتی
۱۵یوسف مهدی زادهشیرازهتل آپارتمان (طرح توسعه)
۱۶هدیه تهرانیشیرازهتل سنتی
۱۷احمد بینشمهرهتل
۱۸اشکان بینشخرم بیدهتل
۱۹عباس کهنکازرونهتل آپارتمان
۲۰موسسه خیریه الزهرانی ریزهتل
۲۱جواد ولی زادهنی ریزهتل آپارتمان
۲۲علی صادقی اردکانی
سپیدانهتل