عملکرد امور فرهنگی

تعداد

واحد سنجش

شرح فعالیت اداره امور فرهنگی و ارتباطات فارس

۱۳۲۵۳۵۳

نسخه

چاپ و توزیع اقلام فرهنگی

۵۹

برنامه

صدور مجوز تولیدات فرهنگی ( فیلم ، تیزر ، کلیپ و مستندات تاریخی )

۷۳

مورد

برگزاری نمایشگاه ها ، جشنواره ها و همایش های فرهنگی

۲۲۵۳

گزارش

اطلاع رسانی در سایت و پرتال farschto.ir

۸۹۰

خبر

اخبار تولیدی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس جهت انعکاس در رسانه ها و به منظورآگاه نمودن و شفاف سازی اذهان عمومی در حوزه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس

۴۷۳۹

خبر

انعکاس اخبار تولیدی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس در رسانه ها و مطبوعات ملی و محلی ( ۲۰ خبرگزاری و ۱۱ روزنامه )

۴۲۶۳۲۰

نفر

بازدیدکنندگان بناهای تاریخی فرهنگی فارس

۱۶

درصد

افزایش بازدیدکنندگان بناهای تاریخی فرهنگی فارس نسبت به مدت مشابه