رشته های صنایع دستیعنوان و  تعداد رشته های گوناگون صنایع دستی استان

 

 

سنگتراش

۵

سوخت روی چوب

۱

سوزندوزی

۴۶

صحافی سنتی

۲

صنایع دستی دریایی

۵

طراحی لباس محلی

۳

طراحی سنتی

۷

قلاب بافی

۱۵

قلمزنی

۲

قلمزنی

۱۴

کاشی ۷رنگ

۲

کیف دوزی

۱

کاشی سازی سنتی- تراش

۷

کاشی سازی سنتی- نقاشی

۲۲

کلاقه ای یا باتیک

۵

گرافیک

۱

گره چینی

۳

گل و مرغ

۱

گلدوزی

۳

گلیم بافی

۱۳۳۲

لباسهای محلی

۵۵

مُشبک فلز

۱

مشبک

۳

مشبک چوب

۱۹

معرق

۱۰

معرق چوب

۷۵

معرق منبت

۲

مقرنس کاری

۱

منبت

۱۵

منبت چوب

۳۲

منجوق دوزی

۸

نخ ریسی سنتی

۱

نقاشی روی شیشه

۱

نقاشی روی چرم

۲

نقاشی روی شیشه

۲

نقاشی سنتی ایرانی

۱۸

نگارگری

۶

نمد

۷

نمد مالی

۴

نواربافی

۴

هم جوشی شیشه

۱